Zavrieť

Kontaktný formulár

Načítať

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

pre sortiment výrobkov a služieb spoločnosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.


Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") spoločnosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. (Ďalej len KVK, alebo predávajúci) sú súčasťou a podstatnou náležitosťou všetkých obchodných zmlúv KVK na predaj tovaru a služieb. Platí pre všetky vzájomné obchodné vzťahy, pokiaľ nie je písomnou zmluvou výslovne stanovené inak.

PREAMBULA

Ak sa kdekoľvek v týchto VOP objavuje slovné spojenie "obchodná skupina KVK", rozumie sa tým ktorákoľvek z týchto spoločností: Krkonošské vápenky Kunčice, as, IČO: 48173029, KVK PARABIT, as, IČO: 27537749, KVK Holding, as, IČO: 29047315 , KVK PENOPOL sro, IČO: 27507840.

I. OBJEDNÁVKA, DODACIE PODMIENKY, DOPRAVA

1 /
Kupujúci je povinný pred uzavretím prvého obchodného vzťahu s predávajúcim, tj. Pred prvým objednaní tovaru, mu poskytnúť kópiu aktuálneho (i.) Výpisu z registra živnostenského podnikania s platnou - aktívny živnosťou, resp. koncesií alebo (ii.) výpisu z obchodného registra, kópiu osvedčenia o registrácii k DPH, ak je platcom DPH, a písomný zoznam osôb oprávnených konať za kupujúceho podpísaný štatutárnym orgánom kupujúceho, ktorý bude obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a kontaktné údaje týchto osôb (e-mail, telefónne číslo).

2 /
Objednávka konkrétnej dodávky musí byť podaná písomne ​​formou doporučenej zásielky, faxom, alebo e-mailom na e-mailovú adresu objednavky@kvk.cz, a musí obsahovať firmu, IČO, sídlo a kontaktné údaje osoby konajúcej za kupujúceho, číslo uzatvorenej zmluvy, špecifikáciu výrobku , jeho množstvo, spôsob dopravy (zabezpečenie dopravy zo strany kupujúceho alebo predávajúceho), prípadne určenie dopravcu (firmu, IČO, sídlo, kontaktnú osobu a údaje), balenie dodávaného výrobku, presné miesto (štát, ak je miesto dodania v zahraničí, názov obce / mesta, PSČ, ulica, orientačné číslo) a požadovaný termín dodania v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Objednávka musí byť datovaná, musí v nej byť uvedené, kto ju vystavil, a podpísaná osobou / osobami oprávnenými konať v mene, resp. za kupujúceho v predmetnej veci. Kupujúci bude objednávať tovar podľa názvu a označenia výrobcu v ucelenom množstve balení výrobcu. V prípade zabezpečenia dopravy zo strany predávajúceho musí byť určené miesto dodania dostupné pre zabezpečený spôsob dopravy prostredníctvom verejných komunikácií. Pokiaľ nebude zmluvou dohodnuté inak, každá riadne vyplnená objednávka bude zo strany predávajúceho najneskôr do dvoch (2) pracovných dní potvrdená. Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku a nedodať výrobky, ktoré by nebol z dôvodov kapacitných, technických, organizačných alebo z tých, za ktoré nezodpovedá, schopný expedovať. Na základe objednávky, ktorá nebola potvrdená, resp. na ňu predávajúci nereagoval, nevzniká nárok kupujúceho na dodanie tovaru podľa objednávky.

3 /
Všetky objednávky sú považované za záväzné v okamihu ich potvrdenia zo strany predávajúceho odoslaním e-mailu (ak nebude dohodnutý iný spôsob) na e-mailovú adresu kupujúceho, pričom je rozhodujúci moment odoslania potvrdenia objednávky. Za riadne potvrdenie objednávky sa považuje tiež, potvrdenie objednávky s dodatkami alebo odchýlky, ktoré podstatne nemenia podmienky objednávky. Za predpokladu, že zo strany predávajúceho nedôjde k potvrdeniu objednávky podľa tejto zmluvy, má sa za to, že objednávka potvrdená nebola. Bezprostredne po potvrdení objednávky je zahájená realizácie dodávky objednaného tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od objednávky po tom, čo táto bola potvrdená zo strany predávajúceho, je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar v súlade so zmluvou a kupujúci s týmto postupom bez výhrad súhlasí. Kupujúci je oprávnený písomne ​​odvolať objednávku, ak objednávka nebude potvrdená do 12 pracovných dní od jej doručenia predávajúcemu.

4 /
Na základe potvrdenej objednávky sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar do 10 pracovných dní v prípade voľne ložených SOMS, anhydritových a betónových poterov a do 5 pracovných dní u ostatných výrobkov (netýka sa mletých vápencov, dolomitov a kameniva, ktorých dodacie podmienky sú riešené zvlášť a požiadavke na dopravu s použitím špeciálneho druhu vozidla, napr. vozidlá s hydraulickou rukou) odo dňa potvrdenia riadne vyplnenej objednávky kupujúceho, ak kupujúci v objednávke neuvedie neskorší termín dodania.

5 /
Kupujúci berie na vedomie, že dodávky bez uzatvorenej Rámcovej kúpnej zmluvy sú možné len pri platbe vopred alebo v hotovosti, u kupujúcich s uzatvorenou Rámcovou kúpnou zmluvou sú dodávky realizované podľa tejto zmluvy.

6 /
Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený naložením tovaru na dopravný prostriedok a odovzdaním tohto tovaru a príslušných dokladov sprevádzajúcich tovar (dodacím listom) buď priamo kupujúcemu, alebo prvému prepravcovi, u ktorého si kupujúci zjednal prepravu sám. Ak dopravca na žiadosť kupujúceho zabezpečuje predávajúci, je povinnosť dodať tovar splnená prepravou tovaru na miesto určené kupujúcim a umožnením vykládky tovaru. Kupujúci je povinný určiť prepravcu najneskôr pri zadaní objednávky, pričom predávajúci tohto prepravcu potvrdí potvrdením objednávky. Predávajúci sprostredkuje alebo zabezpečí prepravcu výlučne len na výslovnú žiadosť kupujúceho, ktorá bude obsiahnutá v objednávke.


7 /
Pri odbere tovaru musí odoberajúca osoba určená kupujúcim predložiť plnú moc k odberu tovaru vystavenú a riadne podpísanú kupujúcim. Kupujúci sa zaväzuje informovať predávajúceho ohľadne udelenia plnej moci ešte pred dodaním tovaru, a to e-mailom, ktorého prílohu bude tvoriť príslušná podpísaná plná moc v naskenovanej forme. Bez potvrdenia udelenie plnej moci prostredníctvom e-mailu nie je predávajúci povinný vydať tovar. Za prípadné škody, vzniknuté nesprávnym udelením a / alebo potvrdením plnej moci nenesie predávajúci zodpovednosť, pričom všetky náklady predávajúceho súvisiace s nesprávnym udelením a / alebo potvrdením plnej moci hradí kupujúci. V prípade nesprávneho udelenia plnej moci kupujúci berie na vedomie, že je predávajúci oprávnený postupovať tak, ako by tovar odobral sám kupujúci. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby ním určený dopravca prevzal tovar v dobe určenej v potvrdení objednávky. V prípade, že tento dopravca neprevezme tovar v určenom čase, dostáva sa kupujúci do omeškania. Následne bude tovar predaný v najbližšom časovom úseku, ktorý umožňujú prevádzkové a kapacitné možnosti predávajúceho, pričom akékoľvek náklady, resp. nebezpečenstvo škody preberá kupujúci.

8 /
Pri dodávkach tovaru dopravným prostriedkom alebo prepravcovi, ktoré zabezpečuje predávajúci, musí kupujúci zaistiť miesto vykládky tak, aby mohol byť náklad z vozidla vyložený bez prekážok a časových prieťahov. V opačnom prípade je predávajúci alebo určený prepravca oprávnený neodovzdať dovezený tovar a rozhodnúť, či sa tovar vráti do expedičného miesta, alebo zostane na mieste dodania, kým sa nevytvoria podmienky pre odovzdanie tovaru. Zároveň je kupujúci povinný zaplatiť dopravné a prípadné ďalšie škody a / alebo náklady vzniknuté v súvislosti s neodovzdaním tovaru.

9 /
Kupujúci berie na vedomie, že tovar je vyrábané vo viacerých výrobných závodoch predávajúceho so zhodnými technickými vlastnosťami a kvalitatívnymi parametrami (viď. Technický list výrobku). Predávajúci si vyhradzuje právo voliť podľa svojich technických a organizačných možností expedičné miesto objednaného tovaru, a to až do dňa dodania tovaru. V prípade zabezpečenia dopravy zo strany kupujúceho zmenu expedičného miesta prerokuje s kupujúcim predávajúci v dostatočnom predstihu, najmä pri potvrdení objednávky, a v prípade zmeny po potvrdení objednávky bezodkladne po nastanú dôvodov zmeny expedičného miesta tovaru.

10 /
Voľne ložené tovar je dopravované v autocisternách, vozoch RAJ a nákladné automobilovou dopravou. Pri manipulácii s vozy RAJ je odberateľ povinný riadiť sa návodom na obsluhu vzduchotechnického zariadenia, dodržiavať bezpečnostné predpisy pri prevádzke vzduchotechnického zariadenia a použiť zariadenia výhradne za účelom dopravy tovaru do určeného miesta; v opačnom prípade, hradí predávajúcemu všetky škody a náklady vzniknuté z manipulácie v rozpore so stanovenými predpismi a pravidlami a stráca nárok namietať vady tovaru. Náklady na odstránenie akéhokoľvek opotrebenia, poškodenie a / alebo znečistenie dopravných zariadení nad rámec bežnej prevádzky pri dodaní tovaru znáša kupujúci.

11 /
V prípade, že dopravu zabezpečuje predávajúci, všetky náklady dopravy hradí kupujúci v cene tovaru, ak zmluva a / alebo jej dodatky prípadne iný dokument predávajúceho neurčujú dopravné podmienky inak.


12 /
Zvláštne dodacie a prepravné podmienky pre mleté ​​vápence, vápenaté dolomity a kamenivo sú riešené ad hoc.

Pozn .: SOMS = suchej omietkové maltové zmesi

II. Kúpna cena, PLATOBNÉ PODMIENKY, ZĽAVY

1 /
Nákupná cena je cena podľa cenníka predávajúceho (ďalej len "cenníková cena") platného v čase prijatia riadnej objednávky.

2 /
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien v priebehu platnosti a účinnosti Rámcovej kúpnej zmluvy. Predávajúci o ich zmene bude kupujúceho písomne ​​(poštou alebo e-mailom) informovať a zmenu zverejní na svojich webových stránkach. Zmena cien sa stáva účinnou 5 kalendárnych dní od zverejnenia zmeny cien na webových stránkach predávajúceho www. kvk.cz v sekcii "Na stiahnutie", pokiaľ nestanoví predávajúci inak. Za predpokladu, že kupujúci po účinnosti zmeny cien urobí ďalšiu objednávku, má sa za to, že so zmenou cien bez výhrad súhlasí.

3 /
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci si vyhradzuje právo na jednostranné zmeny cenníkových cien, a to aj bez uvedenia dôvodov. Predávajúci o ich zmene bude kupujúceho s uzavretou Rámcovou kúpnou zmluvou písomne ​​(poštou alebo e-mailom) informovať a zmenu zverejní na svojich webových stránkach. Zmena cien sa stáva účinnou 5 kalendárnych dní od zverejnenia zmeny cien na webových stránkach predávajúceho, pokiaľ nestanoví predávajúci inak. Za predpokladu, že kupujúci po účinnosti zmeny cien urobí ďalšiu objednávku, má sa za to, že so zmenou cien bez výhrad súhlasí.

4 /
Kúpna cena bude uhradená kupujúcim na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Právo predávajúceho fakturovať vzniká splnením dodávky tovaru alebo dňom, kedy sa kupujúci dostal do omeškania s prevzatím tovaru. Dňom zaplatenia sa rozumie deň, keď sú finančné prostriedky pripísané na účet predávajúceho. V prípade omeškania s úhradou faktúry má predávajúci právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,04% z dlžnej sumy za každý deň omeškania do zaplatenia. Predávajúci má ďalej právo na zákonný úrok z omeškania a náhradu prípadnej škody vzniknuté z porušenia tejto povinnosti. V prípade výskytu prípadu omeškania s platbou za tovar pri ktorejkoľvek spoločnosti patriace do obchodnej skupiny KVK, bude každá ďalšia dodávka tovaru realizovaná len na základe uhradení zálohovej faktúry kupujúcim pred expedíciou tovaru predávajúcim, alebo na základe platby v hotovosti pri prevzatí (expedícii) tovar, ak to príslušné právne predpisy umožňujú. V prípade zálohovej faktúry je predávajúci povinný dodať tovar do 12 pracovných dní od jej úhrady. Platbu v hotovosti pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný oznámiť najmenej 3 pracovné dni vopred. Predávajúci je kedykoľvek jednostranne oprávnený zmeniť podmienky fakturácie na pôvodný spôsob fakturácie; tj. fakturácia až po dodaní tovaru.

5 /
Pokiaľ kupujúci nedodržuje platobné podmienky, najmä, ak je v omeškaní s platením voči ktorejkoľvek spoločnosti obchodnej skupiny KVK, alebo prekročí stanovený kreditnou limit stanovený v Rámcovej kúpnej zmluve, považuje to predávajúci za podstatné porušenie Rámcovej kúpnej
zmluvy a je oprávnený najmä:
• zastaviť dodávky všetkého tovaru patriaceho do portfólia výrobkov spoločností obchodnej skupiny KVK, bez toho aby to znamenalo porušenie akejkoľvek zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou patriaci do obchodnej skupiny KVK, a to aj po potvrdení objednávky;
• požadovať platbu vopred alebo v hotovosti pri dodaní tovaru alebo pred realizáciou dodávky alebo poskytnutie zabezpečenia plnenia povinností kupujúceho vo forme a rozsahu podľa požiadaviek predávajúceho, a to aj po potvrdení objednávky;
• znížiť alebo zrušiť dohodnuté zľavy z cenníkovej ceny tovaru s účinnosťou ku dňu doručenia oznámenia na e-mailovú adresu kupujúceho;
• na náklady kupujúceho odobrať kupujúcemu tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva.

6 /
Vlastníctvo k tovaru prejde na kupujúceho až okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny. Kupujúci je oprávnený predávať tovar a nakladať s ním s výhradou vlastníctva predávajúceho iba v rámci bežnej obchodnej činnosti, pritom musí svojich odberateľov písomne ​​upozorniť pri predaji tohto tovaru na existenciu výhrady vlastníctva predávajúceho a zabezpečiť, aby výhradu vlastníctva dodržiavali. Kupujúci nie je oprávnený robiť iné dispozície s týmto tovarom, najmä zriadiť k tomuto tovaru záložné právo či inak ho použiť na zabezpečenie nárokov tretích osôb alebo tovaru spracovať spôsobom vylučujúce jeho navrátenie, a to aj keď by sa jednalo o činnosť v rámci bežnej obchodnej činnosti. Po dobu trvania dohodnutej výhrady vlastníctva je kupujúci povinný zabezpečiť uchovanie identifikačných znakov predávajúceho, vykonať ďalšie opatrenia nevyhnutné na výkon vlastníckeho práva a kontroly predávajúceho a umožniť prístup predávajúceho k tovaru.


7 /
Ku každej cenníkovej cene bude doúčtovanie DPH vo výške platnej ku dňu zdaniteľného plnenia, pokiaľ tak vyžadujú právne predpisy. Kupujúci je povinný okamžite oznámiť predávajúcemu všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú DPH (VAT v prípade dodávok v rámci EÚ) vo väzbe ku kupujúcemu, najmä je povinný oznámiť kupujúcemu zmenu VAT či ukončení registrácie platiteľa DPH. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zodpovedá kupujúci predávajúcemu za prípadne vzniknutú škodu predávajúcemu.


III. Paletovanie, BALENIE A PRÍPUSTNÁ HMOTNOSTNEJ
TOLERANCIA

1 /
Tovar je dodávaný voľne ložené alebo paletovaný, príp. podľa druhu v papierových vreciach, plastikových vedrách, kanistroch, zväzkoch, kartónoch či roliach, pričom technické a iné špecifikácie týchto údajov je uvedená v informáciách k tovaru na webovej stránke predávajúceho. Zmenu spôsobu balenia tovaru je možné požadovať len na základe osobitnej písomnej dohody s predávajúcim na základe požiadavky uvedenej v každej jednotlivej objednávke. Prípadné reklamácie kvality dodaných paliet EUR sú možné len pri prevzatí dodávaného tovaru dodávaného na týchto paletách, a to presným vyznačením zistených vád na dodacom liste tovaru. Neskoršie reklamácie nebudú zohľadnené.

2 /
Hmotnosť dodaného tovaru je vždy uvedená na dodacom alebo nákladnom liste. Prípustná hmotnostná tolerancia jednej vážitelné jednotky (tj. Jedného vreca, jednej autocisterny pod.) Je u sypkých výrobkov +/- 2%. Z hmotnostných rozdielov v rámci hmotnostnej tolerancie nevznikajú zmluvným stranám žiadne nároky.

3 /
Palety EUR sú prijímané a vykupované v skladoch predávajúceho len pôvodné, nepoškodené a neznečistené. Predávajúci neprijme späť na sklad palety EUR, ktoré sa považujú za poškodené a / alebo závadné podľa Pravidiel paletového hospodárstva predávajúceho. Palety, ktoré predávajúci odmietne prijať ako poškodené a / alebo závadné, uskladní po dobu max. 14 dní, a vyzve kupujúceho k ich odvozu. Pokiaľ kupujúci do 14 dní od doručenia výzvy neprijaté palety nevyzdvihne, budú tieto palety predávajúcim na náklady kupujúceho zlikvidované.

4 /
Pri dodávke tovaru na paletách je kupujúcemu účtovaná cena za paletu EUR vo výške stanovenej v Pravidlách paletového hospodárstva predávajúceho, platných v čase podpisu Rámcovej kúpnej zmluvy resp. v čase prijatia objednávky kupujúceho bez uzavretej Rámcovej kúpnej zmluvy. Palety EUR vrátené predávajúcemu do 6 mesiacov od dátumu expedície sú kupujúcemu dobropisované s obehovou zrážkou 12,5%, za predpokladu, ak je objednávka ku zvozu paliet podaná do 6 mesiacov od dátumu expedície. Objednávky na zvoz paliet budú prijímané minimálne v počte od 60 kusov a ďalej potom násobky 15 kusov, napr. 75 kusov, 90 kusov, atď. Objednávky ku zvozu paliet po lehote 6 mesiacov od dátumu expedície nebudú akceptované. Ak dopravu zabezpečuje predávajúci, je zvoz paliet zdarma. Pravidlá paletového hospodárstva sú jednostranným úkonom predávajúceho a môžu byť kedykoľvek menené.

IV. KVALITA, ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, NEBEZPEČENSTVO
STRATY A POŠKODENIE TOVAR


1 /
Za dohodnutú akosť sa považujú vlastnosti výrobkov predpísané príslušnými normami a technickými predpismi určenými v príslušných vyhláseniach a potvrdenie zverejneného na webovej stránke predávajúceho, ktorý má tovar ku dňu prechodu nebezpečenstva straty a poškodenia tovaru na kupujúceho. Predávajúci vydal písomné Vyhlásenie o vlastnostiach tovaru podľa príslušných právnych predpisov, ktoré je zverejnené na webovej stránke predávajúceho; iné vlastnosti nie sú dohodnuté.

2 /
Zmluvné strany súhlasia, že akákoľvek dokumentácia ohľadom vlastností a podmienok nakladanie s tovarom bude zverejnená na webovej stránke predávajúceho www.kvk.cz, a jednotlivé objednávky podľa tejto zmluvy sa budú riadiť a vykladať v súlade s touto dokumentáciou. Predávajúci je oprávnený dokumentáciu ohľadom tovaru bez uvedenia dôvodu meniť, pričom v prípade zmeny, ktorá obsahuje podstatné zmeny vlastností a / alebo podmienok nakladanie s tovarom, bude o týchto skutočnostiach bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho, najneskôr však do 30 dní od zverejnenia zmeny. V prípade, že kupujúci s uzavretou Rámcovou kúpnou zmluvou nebude súhlasiť s navrhovanými zmenami, má právo od Rámcovej kúpnej zmluvy odstúpiť. Ďalšie objednávky po účinnosti odstúpenia od Rámcovej kúpnej zmluvy prijme predávajúci
iba po uzavretí novej Rámcovej kúpnej zmluvy. Za predpokladu, že kupujúci po oznámení zmien urobí ďalšiu objednávku, má sa zato, že so zmenami bez výhrad súhlasí.

3 /
Tovar balené na paletách je zvyčajne zabezpečené fóliou, nie však vodotesne. Kupujúci sa zaväzuje skladovať tovar vo vhodných priestoroch a klimatických podmienkach v súlade s určenými pravidlami skladovanie a nakladanie s tovarom. Predávajúci ručí za kvalitu výrobkov podľa technickej špecifikácie (Technický list výrobku), nie však za vady, ktoré boli spôsobené po prechode nebezpečenstva straty a poškodenia tovaru na kupujúceho (nesprávnej manipulácie a / alebo skladovanie, spôsob a vykonanie prác, vonkajšie vplyvy: napr. živelná pohroma a pod.) a nespôsobil ich predávajúci a / alebo osoby, ktoré predávajúci v rámci tejto zmluvy a / alebo jednotlivé objednávky poveril.

4 /
Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má v okamihu prechodu nebezpečenstva straty a poškodenia tovaru na kupujúceho požadované vlastnosti. Tieto vlastnosti si predaný tovar zachováva najmenej po dobu trvania záručnej doby, ktorá je stanovená ako doba skladovania alebo trvanlivosti v príslušných technických podkladoch, resp. do momentu použitia tovaru v súlade s predmetnými technickými podkladmi, kedy sa vlastnosti tovaru mení primerane k spôsobu použitia. Podmienkou záruky je dodržanie všetkých stanovených podmienok a parametrov; záruka zaniká ku dňu ich porušenia.

5 /
Kupujúci je povinný prezrieť tovar čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, prípadne zistené vady je povinný reklamovať bezodkladne po ich zistení, najneskôr pri prevzatí tovaru, a to zápisom v dodacom liste pri prevzatí tovaru. Po tejto lehote je kupujúci oprávnený reklamovať iba skryté vady, a to v písomnej forme do 7 kalendárnych dní od jej zistenia, najneskôr však do 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, nie však neskôr ako uplynie záručná doba alebo inak zanikne záruka, ak je poskytnutá . Reklamácia musí byť doložená zápisom s uvedením popisu chyby, dátumu dodania tovaru, identifikácia objednávky, na základe ktorej bol tovar dodaný, a návrhu na riešenie situácie a doručená predávajúcemu vo vyššie uvedených lehotách, v opačnom prípade sa na reklamáciu neprihliada.

6 /
Nebezpečenstvo straty a poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu splnenia dodávky s výnimkou prípadu, keď cestnú dopravu zaisťuje predávajúci. Potom prechádza nebezpečenstvo straty alebo škody na kupujúceho vo chvíli predania tovaru v mieste určenia stanovené kupujúcim v objednávke. Nebezpečenstvo straty alebo škody na tovare prechádza na kupujúceho tiež dňom, kedy sa kupujúci dostal do omeškania s prevzatím tovaru, tým že tovar včas a riadne neprevezme alebo nezaistí jeho prevzatí, napriek tomu, že predávajúci odovzdanie zaistil v zmysle tejto zmluvy a objednávky. Kupujúci je povinný zabezpečiť z hľadiska prípadných nárokov voči prepravcovi dokumentáciu skutočného stavu tovaru pred jeho vykládkou. V opačnom prípade ide poškodenia tovaru bezvýhradne na ťarchu kupujúceho. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu v plnom rozsahu.

7 /
Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá druhej zmluvnej strane za omeškanie alebo nesplnenie záväzku vyplývajúceho z ustanovení tejto zmluvy a / alebo jednotlivé objednávky, ak bolo toto omeškanie alebo nesplnenie záväzku spôsobené príčinou, ktorú zmluvná strana nemohla ovplyvniť a ktorá nebola spôsobená úmyselným alebo nedbalým správaním zmluvné strany, ktorá zahŕňa najmä, nie však výlučne: požiar, povodeň, explózii, úder blesku, búrke, zemetrasení, zosuv pôdy, prerušenie dodávok energií, vydanie súdneho rozhodnutia alebo zásahu vládnych zložiek, vzbura, občiansky nepokoj, vojna, štrajk, pracovné výluka; (Problémy s prepravou a rovnako
zlyhanie strojového zariadenia alebo prístroja alebo dodávok materiálov, ktoré sú spôsobené vyššie uvedenými príčinami). Pokiaľ to zákon pripúšťa, sú v takomto prípade ďalšie nároky vrátane náhrady škody vylúčené.


8 /
V prípade vád tovaru, ktoré boli kupujúcim riadne písomne ​​reklamované, má kupujúci právo podľa ust. § 2107 občianskeho zákonníka. Zmluvné strany výslovne vylučujú použitie ustanovenia § 2108 Občianskeho zákonníka.


V. Záverečné ustanovenia

1 /
Písomne ​​uzavretá Rámcová kúpna zmluva môže byť menená iba písomnou dohodou zmluvných strán. Výslovne sa v súlade s ust. § 564 Občianskeho zákonníka vylučuje možnosť vykonať zmenu alebo dodatok tejto zmluvy v inej ako písomnej podobe. Predávajúci je oprávnený tieto všeobecné obchodné podmienky jednostranne meniť. Zmenu VOP zverejní predávajúci najmenej 30 dní pred účinnosťou zmeny VOP na svojich webových stránkach www.kvk.cz a vo svojom sídle. O zmene VOP bude kupujúceho ďalej informovať spôsobom podľa čl. V. ods. 2 VOP. Kupujúci je v prípade nesúhlasu s navrhovanou zmenou VOP oprávnený od zmluvy, ktorá podlieha režimu týchto VOP odstúpiť, a to do desiatich dní od doručenia zmeny VOP. Ak neodstúpi kupujúci stanoveným spôsobom od zmluvy, nahrádza zmena VOP existujúce VOP a zmena sa
stáva súčasťou zmluvy.

2 /
Všetky písomnosti budú doručované zmluvným stranám na adresy uvedené v záhlaví Rámcovej kúpnej zmluvy. Ak niektorá zo zmluvných strán oznámi po uzavretí kúpnej zmluvy druhej strane inú korešpondenčnej a / alebo e-mailovú adresu pre doručovanie písomností, budú písomnosti doručované na poslednú oznámenú adresu. Písomnosť, ktorá vyžaduje doručovanie prostredníctvom pošty, sa považuje za doručenú piatym dňom, keď bola uložená na pošte, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. Písomnosť v elektronickej forme, ktorú je možné podlé tejto zmluvy zaslať e-mailom, sa považuje za doručenú 2. pracovný deň odo dňa jej odoslania. To platí aj v prípade, že nebolo doručené na zmenenú korešpondenčnú a / alebo e-mailovú adresu, ak adresát jej zmenu písomne ​​neoznámil druhej zmluvnej strane. Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade, že adresát odoprie prevziať, a to dňom odmietnutia prevzatia písomnosti.

3 /
Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia výlučne slovenským právom, tj. Platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvné strany výslovne vylučujú použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že pre všetky súdne spory, ktoré z tejto zmluvy vzniknú, je daná právomoc (príslušnosť) súdov Slovenskej republiky, a to všeobecný súd podľa sídla predávajúceho.

Přihlásit sa

Chcem obnoviť zabudnuté heslo.

Som tu prvý krát a chcem sa zaregistrovať.